STATUT

KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY

DZIECKU I RODZINIE

NADZIEJA

(tekst jednolity z dnia 05.04.2013 r.)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE "NADZIEJA" w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej "NADZIEJA"

§ 3

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo jest prawnie zastrzeżone.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.

§ 6

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami) i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10

 1. Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć placówki terenowe dla prowadzenia działalności opartej na przepisach Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 roku i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 roku.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 11

pkt. 1

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom dorosłym.
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.
 4. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.
 6. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.
 8. Tworzenie form wprowadzających nowe treści uwzględniające zaspokajanie potrzeb w zakresie szeroko rozwiniętej osobowości osób objętych wspomaganiem "Stowarzyszenia".
 9. Realizuje zadania publiczne na rzecz podopiecznych w sferze pomocy społecznej w tym pomocy dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

pkt. 2

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i osób ze sfery ryzyka socjalnego.
 2. Prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz propagowanie i wspieranie rodzinnych form wychowania.
 3. Prowadzenie placówek edukacyjnych i resocjalizacyjnych.
 4. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno ? pedagogicznego.
 5. Prowadzenie ośrodków diagnostycznych psychologiczno ? pedagogicznych zajmujących się rozpoznawaniem zaburzeń zachowania i osobowości wśród dzieci i młodzieży oraz rozpoznawanie zjawisk patologicznych występujących w rodzinie lub społeczności lokalnej.
 6. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa , osamotnienia, odrzucenia i wykolejenia społecznego.
 7. Organizowanie profesjonalnych szkoleń, warsztatów, plenerów i konferencji dla grup zawodowych zajmujących się pomocą drugiemu człowiekowi oraz wydawanie zaświadczeń o uczestnictwie w wyżej wymienionych formach dokształcania.
 8. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 9. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak: konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
 10. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.
 11. Współdziałanie z władzami samorządowymi gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi, policją, sądami, szkołami w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie placówek interwencji kryzysowej, mieszkań chronionych, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

pkt.1

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

pkt. 2

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

pkt. 3

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które:

 1. ukończyły 21 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. złożyły deklarację członkowską,
 3. przedstawiły opinie przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
 4. zostały przyjęte w poczet członków decyzją Zarządu Stowarzyszenia.

pkt. 4

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

pkt. 5

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

pkt. 6

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

pkt. 7

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

pkt. 8

Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 13

pkt. 1

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

pkt. 2

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 

§ 14

pkt. 1

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

pkt. 2

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

pkt. 3

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  • z powodu rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;

 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

pkt. 1

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

pkt. 2

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

pkt. 3

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

pkt. 4

Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa 5 lat, a pełnione w nich funkcje są społeczne.

pkt. 5

Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być zatrudniani do prac innych niż wynikające z ich funkcji w tych władzach na podstawie uchwały Zarządu.

pkt. 6

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.

pkt. 7

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

pkt. 8

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

pkt. 9

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

pkt. 10

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

pkt. 11

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie w głosowaniu jest jawnym.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należą:

 1. Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 2. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Udzielnie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 19

pkt. 1

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

pkt. 2

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest przez Prezesa i Wiceprezesa lub upoważnione przez nich osoby.

pkt. 3

Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

pkt. 4

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

 

§ 20

Kompetencje Zarządu:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 9. Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.
 10. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 11. Powoływanie oddziałów Stowarzyszenia i określanie obszaru ich działania.
 12. Powoływanie Dyrektorów Placówek oraz Ośrodków określonych w § 11 pkt.2 ust.1-5 i 12 Statutu.
 13. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i podejmowanie uchwal w sprawie podziału i pokrycia wyniku finansowego

 

§ 21

pkt. 1

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu, powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu

pkt. 2

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: z Przewodniczącego i Sekretarza.

pkt. 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej swoją funkcję pełnią społecznie.

§ 22

pkt. 1

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

 1. Nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

pkt. 2

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

pkt. 1

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

pkt. 2

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są przede wszystkim:

 1. Składki członkowskie.
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
 3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.
 4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 5. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

pkt. 3

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

pkt. 4

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane jedynie na koncie Stowarzyszenia.

pkt. 5

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są Prezes i Wiceprezes lub upoważnione przez nich osoby.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 24

pkt. 1

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

pkt. 2

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

pkt. 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.